Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan Uyduyu G������������������ne������������������ Etraf������������������nda D������������������nd������������������r! kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama
 •     

  Ger ekte, d nyan n g ne etraf nda izdi i y r ngedir. Ekliptik zerindeki y ll k dolan m s ras nda d nya (g r n te G ne ), g nde yakla k bir derece ilerleyerek (y lda 360 derece) zodya n 12 burcundan ge er.

  www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/agora/zv/2009/takvimler5... * T3 -
 •     

  See also. İbnü’l-Arabî’nin “kutub” kavramı ile ilgili görüşleri İbnü’l-Arabî’nin “kutub” kavramı ile ilgili görüşleri. Ebu’l-Hasan El-Harakânî Menâkıbında Maddî ve Mânevî İktidarın Kökenleri Ebu’l-Hasan El-Harakânî Menâkıbında Maddî ve Mânevî İktidarın Kökenleri. Yahudi Mistisizmi ve Tasavvufta Evliyâ Hiyerarşisi Yahudi Mistisizmi ve ...

  https://paperity.org/p/196681009/ibnul-arabinin-kutub-kavram... * T3 -
 •     

  Paperity: the 1st multidisciplinary aggregator of Open Access journals & papers. Free fulltext PDF articles from hundreds of disciplines, all in one place

  https://paperity.org/p/197742651/edebi-acidan-hadislerde-usl... * T3 -
 •     

  Paperity: the 1st multidisciplinary aggregator of Open Access journals & papers. Free fulltext PDF articles from hundreds of disciplines, all in one place

  https://paperity.org/p/197289309/peyzaj-metin-kavrami-ve-sah... * T3 -
 •     

  D??k? karakterinin muayenesi, kanayan b?lgenin lokalizasyonunun yan? s?ra, kanaman?n akut olup olmad??? hakk?nda da bilgi sa?lar. ?rne?in; koyu kahverenkli d??k? aktif kanama olas?l???n?n az oldu?unu d???nd?r?r. Ancak k?rm?z? renkli d??k? veya sulu melena -nazogastrik lavaj pozitif olmasa da- aktif kanamaya i?aret eder. 2. Laboratuvar Bulgular?

  ichastaliklaridergisi.org/fulltext.aspx?issue_id=17&ref_ind_... * T3 -
 •     

  Esasen Karako?, d???nce d?nyas?yla, ?a??n?, ?a?da?lar?ndan ?ok farkl? bir k?lt?r ve inan? sisteminin penceresinden alg?lama ve yorumlama amac?nda olu?uyla dikkati ?eken bir ?airdir.?47 ?slam esteti?inde insan?n bak???, varl???n g?r?n?rdeki nesnel ger?ekli?ine odaklanmaz. ?nsan?n derun? ger?eklikle y?zle?mesi, ayn? zamanda insan?, hayat ...

  https://paperity.org/p/150727706/sezai-karakocun-siirinde-im... * T3 -
 •     

  Bu g r lerin yasal gerek esini ise Alman Haks z Rekabet Yasas 1 ve 3 ile Avusturya Haks z Rekabet Yasas n n 2 nci maddeleri olu turmaktad r. svi re hukukunda da alan isimleri etraf nda meydana gelen bu t r uyu mazl klar n markalar hukuku ve haks z rekabet kurallar er evesinde z mlendi i g r lmektedir [39].

  www.e-akademi.org/makaleler/tmemis-9.htm * T3 -
 •     

  Ay?e, di?er konularda yapt??? d?zeltme i?lemini bu konuda da yapm?? ve kad?nlarla ilgili son derece ?nemli bir konuda hatal? anlay??lar? ?nleme noktas?nda bizlere ufuk kazand?rm??t?r. Hz. Peygamber?in ya?ad??? d?nem g?z ?n?ne al?nd???nda o d?nem insanlar?n?n hayatlar?nda at?n ne kadar ?nemli oldu?unu izaha bile gerek yoktur.

  https://paperity.org/p/150441046/kadina-yonelik-siddete-kura... * T3 -
 •     

  F RUZAN IN H K YEC L ZER NE B R ARA TIRMA Y KSEK L SANS TEZ G lten BULDUKER acikarsiv.ankara.edu.tr G R F ruzan, Cumhuriyet Devri T rk Edebiyat i erisinde roman, r portaj, iir, gezi, oyun t rlerinde eser vermi olmas na ra men daha ok hik yeci kimli iyle dikkati eken bir yazar m zd r. 1935 te stanbul da do an F ruzan, 1946 y l nda ilkokulu bitirdikten sonra e itli g l kler nedeniyle renimine ...

  www.dipnotkitap.net/OYKU_ve_NOVELLA/Harac.htm * T3 -
 •     

  O sebeple, Kun, Kimek ve Kangl ı gibi T ü rk z ü mreleri ile birlikte eski zamanlarda Bat ı ve Do ğ u T ü rkistan' ı n g ü ney k ı s ı mlar ı nda ya ş ay ı p oradan Uzak-Do ğ u ve Avrupa iç-lerine yay ı lan K ı p ç aklar' ı n Mil â d ba ş lar ı nda Mavera ü nnehir civar ı nda g ö­ r ü ld ü klerini, ancak daha sonra ...

  https://kumanlar.blogspot.com/2008/10/dou-karadeniz-blgesini... * T3 -
 •