Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan G��ven�� ���� Sa��l������ ve ���� G��venli��i kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama
 •     

  MADDE 12 – (1) Ç al ış anlar sa ğ l ı k ve g ü venli ğ in korunmas ı ve geli ş tirilmesi amac ı yla i ş sa ğ l ığı ve g ü venli ğ i kurullar ı nca konulan kurallar, yasaklar ile al ı nan karar ve tedbirlere uymak zorundad ı rlar.

  https://www.jmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=188 * T3 -
 •     

  HUKUKU - SA LI I VE G VENL MEVZUATI (Kanunlar T z kler Y netmelikler) Yapt n z i lerde yasall ktan uzakla mak istemiyor, hem kendinizin hem de al anlar n z n haklar n bilmek istiyor, kurumunuzun g venli ini, tutarl l n ve gelece ini d n yorsan z, i bar ve i g venli i ile ilgili arad n z her er bu f y-volan (de i ir yaprakl ) sette.

  ideyonetisim.com.tr/tan_is_hk.html * T3 -
 •     

  " İç g ü venlik ve asayi ş in korunmas ı nda, ka ç ak çı l ığı n men, takip ve tahkikinde, trafik ve yol g ü venli ğ ini veya tutuklu ve h ü k ü ml ü lerin sevk ve nakillerini sa ğ lamada, g ü ven ve asayi ş i ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan, g ö zalt ı na al ı nan, tutuklanan veya h ü k ü ml ü bulunanlar ı n ...

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130317-9.ht... * T3 -
 •     

  DasaMilas sa lam kazan ve istikrarl mali zemine sahip bir aile irketidir. Bu, i erde ve d arda ba ms zl k ve serbesti sa larken al anlar m z ve ortaklar m z i in de g ven sa lamaktad r. G venli bir gelece in temeli karl l kt r. Biz ba ar ya yat r m yapmaktay z.

  www.dasamilas.com.tr/whydasa_tr.html * T3 -
 •     

  DASA M LAS AMBALAJ, 22 Nisan 2013 tarihinde SEDEX SMETA 4 PILLAR denetimi ge irmi , Kalite Y netim Sistemi (ISO 9001:2008) , G da Ambalaj G venli inden (BRC-IOP rev:4) ba ar ile ge irilen denetimler ve al nan sertifikalardan sonra Sosyal Sorumluluk, evre ve g venli i- Sa l ile ilgili, yasal mevzuatlara uyum konusunda, olduk a iyi bir konumda oldu unu ispatlam t r.

  www.dasamilas.com.tr/studio_tr.html * T3 -
 •     

  G l msemenizdeki G ven... Dental mplantlar T art mas z olarak do al di lere en iyi alternatif olan di implantlar , geleneksel k pr ve protezler e g re daha iyi i neme ve konu ma fonksiyonu sa layarak, y z n ze estetik ve do al bir g r n m kazand r r.

  www.implant-tr.com/index.html * T3 -
 •     

  Tablo 2?de g?r?len bu ?l?e?in orjinalinde ikinci madde Hart ve arkada?lar? taraf?ndan geli?tirilen g?rsel dikkat dizileri testini de i?erir [4,7,24]. G?rsel dikkat dizileri testinde, hastaya be? tane resim ??er saniye ara ile g?sterilir, daha sonra on tane resim (be? tanesi yeni, be? tanesi daha ?nce g?sterilen resimler) g?sterilir ve aras?ndan ...

  www.yogunbakimdergisi.org/managete/fu_folder/2005-01/html/20... * T3 -
 •     

  1988 y l ndan buyana faaliyette olan irketimiz aradan ge en zaman i erisinde izledi i ve s rekli korudu u m teri memnuniyeti ve kaliteli hizmet politikas ile y llar boyu sizlerin g sterdi i destek ve g ven sayesinde bug nlere ba ar ile ula m t r.. r nlerinizin e itlili i ve ihtiya duydu unuz ambalaj farkl l klar kar s nda s rekli devam eden bir alternatif aray i erisindeyiz.

  www.suzelambalaj.com.tr/subeler.html * T3 -
 •     

  Kalite g venli i; bir r nde kalite m terinin g venle sat n alabilece i ve uzunca bir s re g ven ve tatminle kullanabilece i ekilde sa lanmas anlam na gelir. Kalite y netim sistemi: bir kurulu u kalite bak m ndan idare ve kontrol i in gerekli y netim sistemidir.

  https://zevkyaglari.com/tr/kalite.htm * T3 -
 •     

  Firma Bilgileri. Ünvanı : TURKUAZ İSG SOSYAL HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM MERKEZİ PAZARLAMA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kuruluş Tarihi : 12 Nisan 2013 Cuma Ticaret Odası : ANKARA TİCARET ODASI Sicil Numarası : 354944 NACE Kodu : 812101

  https://www.find.com.tr/Company/turkuazisgsosyalhizmetleriss... * T3 -
 •