Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan ������al������������an������n yatanda hakk������ vard������r. kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama
 •     

  olarak gerçeklefltirilmesine hakk› vard›r. Madde 23 1Her flahs›n çal›flmaya, iflini serbestçe seçmeye, adil ve elveriflli çal›flma flartlar›na ve iflsizlikten korunmaya hakk› vard›r. 2 Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eflit ifl karfl›l›¤›nda eflit ücrete hakk› vard›r.

  https://www.kdkcocuk.gov.tr/anasayfa/contents/files/YasalDuz... * T3 -
 •     

  netice verecek flekilde milli mahkemelere müracaat hakk› vard›r. Madde 9 Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, al›konulanamaz veya sürülemez. Madde 10 Herkes, haklar›n›n, vecibelerinin veya kendisine karfl› cezai mahiyette herhangi bir isnad›n

  https://cocuk.ombudsman.gov.tr/anasayfa/contents/files/Yasal... * T3 -
 •     

  al›r. Nitekim, sosyal devlet ilkesi gere¤i, kiflinin toplumdan ya da devletten sa¤l›-¤›n›n korunmas›n›, gelifltirilmesini, has-tal›k durumunda tedavi edilmesini iste-me ve toplumsal sa¤l›k kurulufllar›ndan yararlanma hakk› vard›r. Sa¤l›k hakk›; 1. Ana-çocuk sa¤l›¤›, çevre sa¤l›¤›, ko-ruyucu ...

  www.hatam.hacettepe.edu.tr/82/01.pdf * T3 -
 •     

  - ocu un, k t r m n, hastan n ve mecalsiz ihtiyar n ya ama hakk , baban n, yak nlar n n ve cemiyetin vazifelerini yap-malar yla tahakkuk eder. Aksi takdirde onlar i in b yle bir hakk n varl , yoklu u gibidir.

  www.meb.gov.tr/meb/hasanali/hakkindayazilanlar/HaliBiziminsa... * T3 -
 •     

  alan, say~ca yüzü a~an antolojilerin yay~mlanmas~na yol açm~~t~r. Elimizde, Atatürk hakk~nda yaz~lanlar~~ içine alan ba~l~ca alt~~ bibliyografya bulunmaktad~r. ~~ 941-74 y~llar~~ aras~nda yay~mlanan bu eserlerde, ona dâir yaz~lm~~~ ~iirlerin yer-yer, topluca görüldü~ü kitaplar~n, makâlelerin kaydedildi~i bölümler vard~r; S.N ...

  https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/1664/tur * T3 -
 •     

  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inan ,ekonomik ve sosyal durumlar dikkate al nmadan hizmet alma hakk vard r. 2) Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her t rl sa l k hizmetinin ve imkan n n neler oldu unu renmeye ve sa l k durumu ile ilgili her t rl bilgiyi s zl veya yaz l isteme hakk vard r.

  edremit2noluasm.com/hasta haklari.html * T3 -
 •     

  Transformat r ve t revleri, Eti Elektroteknik'in ana retimini olu turmaktad r. Bug ne kadar 2VA dan 600 KVA'ya kadar g lerdeki kuru tip transformat rlerde uzmanla m bulunmaktay z. retimlerimizi, ya m terimizin dizayn ve spesifikasyonlar na g re yapmakta ya da m terimiz ile yak n bir ekilde al arak kendi prototipimizi onlar n ihtiya lar na uygun hale getirmekteyiz.

  www.etielektroteknik.com/tr/role_gt.htm * T3 -
 •     

  (3) Nihayet yukar daki 524 say s n n i ine vak f niversitelerinde g rev yapan ve daha nce 67 ya n doldurup bir devlet hukuk fak ltesinden emekli olan retim yeleri de vard r. Bunlar n i inde 80 k sur ya nda olanlar vard r. 80 k sur ya ndaki bir retim yesinin ne derecede kendisinden beklenen fonksiyonu ifa edebilece i hususu tart maya a kt r.

  https://www.anayasa.gen.tr/arz-talep.htm * T3 -
 •     

  Say n Bekir Bozda n Cumhurba kan 'n n TBMM se imlerini yenilemesi halinde, TBMM se imiyle birlikte otomatikman Cumhurba kan se imi de yenilenecektir , bu nedenle, Cumhurba kan n n se imi yenileme yetkisi, ger ek fesih yetkisinden ayr ve ba kad r iddias hakk nda da esasen d n yay nlad m makalemde cevap vard r.

  https://www.anayasa.gen.tr/fesih-bozdag.html * T3 -
 •     

  Y K n bu soruya cevap vermesi gerekir. Y K bu sorunun fark ndad r; ama bu sorunun cevab n vermemekte soruyu u c mleyle ge i tirmektedir: Tercih yapma hakk bulunan aday say s n n ge en seneye g re y ksek olmas na ra men tercih yapan aday say s n n daha az olmas konusunda ise; bu grup adaylar n homojen bir yap ya sahip olmamas ve bununla ili kili ...

  https://www.anayasa.gen.tr/degersizlesme-ek.htm * T3 -
 •