Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan ������������������al������������������������������������an������������������n yatanda hakk������������������ vard������������������r. kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama
 •     

  olarak gerçeklefltirilmesine hakk› vard›r. Madde 23 1Her flahs›n çal›flmaya, iflini serbestçe seçmeye, adil ve elveriflli çal›flma flartlar›na ve iflsizlikten korunmaya hakk› vard›r. 2 Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eflit ifl karfl›l›¤›nda eflit ücrete hakk› vard›r.

  https://www.kdkcocuk.gov.tr/anasayfa/contents/files/YasalDuz... * T3 -
 •     

  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inan ,ekonomik ve sosyal durumlar dikkate al nmadan hizmet alma hakk vard r. 2) Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her t rl sa l k hizmetinin ve imkan n n neler oldu unu renmeye ve sa l k durumu ile ilgili her t rl bilgiyi s zl veya yaz l isteme hakk vard r.

  edremit2noluasm.com/hasta haklari.html * T3 -
 •     

  Ekmek, bir emek r n , al nteri simgesi ve Allah' n kullar na nimeti olarak hemen b t n dinlerde v lm ve kutsal say lm t r. slam dininde de ekmek ok de er verilen g dalar n ba nda gelmektedir. Beslenme Hakk nda. Ba lang ta da belirtti imiz gibi ekmek, insan g dalar n n ba nda gelmektedir. eri i, ekil ve tekni i de i ikli e u rasa da, bug n d ...

  www.gurun.com.tr/ekmek_hakkinda.html * T3 -
 •     

  Diş hekimleri zorlu fiziksel koşullarda ve özellikle Türkiye’de neredeyse gün boyu ayakta hizmet vermektedir. İş yerlerinde karşılaşılan fiziksel risk etmenleri diş hekiminin sağlığını ve performansını etkileyebilen faktörlerdendir. Bu faktörler arasında özellikle gürültü, titreşim, aydınlatma, radyasyon ...

  https://paperity.org/p/151015801/dis-hekimlerini-etkileyebil... * T3 -
 •     

  Alman Ceza Hukukunda Al c n n Doland r c l ktan Cezaland r labilirli i . ... m lkiyeti muhafaza kayd n n yaln zca dolayl bir nemi vard r. Al c n n, m lkiyeti muhafaza kayd n n e yadaki de er kayb n kar lad na inanmas esasl olmayan bir yan lg d r, nki ortada objektif olarak bir zarar vard r. ... Ancak sat c n n talep hakk n kullan p kullanmad ...

  www.e-akademi.org/makaleler/mekici-1.htm * T3 -
 •     

  Erder ise Ankara sokaklar?nda ?al??t?r?lan ?ocuklar ?zerine yapt??? ara?t?rmalar sonucunda 6-15 ya? aras?nda yakla??k 10.000 ?ocuk sokakta ?al??maktad?r Bu ?ocuklar?n ise %30.4?? 12 ya? alt?ndad?r. ?al??an ?ocuklar?n ?o?u 13-15 ya? aras?ndad?r. E?itim ve gelir seviyesi d???k, g??e eden ve gecekondu b?lgelerinde ya?ayan ?ocuklard?r (?i?man 2004 ...

  https://paperity.org/p/151330867/sokak-cocuklarinin-sosyo-ku... * T3 -
 •     

  Transformat r ve t revleri, Eti Elektroteknik'in ana retimini olu turmaktad r. Bug ne kadar 2VA dan 600 KVA'ya kadar g lerdeki kuru tip transformat rlerde uzmanla m bulunmaktay z. retimlerimizi, ya m terimizin dizayn ve spesifikasyonlar na g re yapmakta ya da m terimiz ile yak n bir ekilde al arak kendi prototipimizi onlar n ihtiya lar na uygun hale getirmekteyiz.

  www.etielektroteknik.com/tr/role_gt.htm * T3 -
 •     

  nemli olan bir nokta da, Taliban a veya Afganistan n onlar n denetiminde olan k sm na y nelik yeni yapt r mlar n BM- art n n 51. maddesindeki savunma hakk n n kapsam nda de erlendirilmesi tamamen sorunsuz de il, nk bu yapt r mlar n muhatab 11 Eyl l 2001 sald r lar n n failleri, yani El-Kaide rg t d r.

  www.e-akademi.org/makaleler/ocan-3.htm * T3 -
 •     

  Hayat bir parti gibi g r yorsunuz. D ncelerinizde rahat ve a k fikirlisiniz. Ba kalar n n sizin hakk n zda ne d nd ise hi umurunuzda de il. (Zaten muhtemelen ard n zdan bunlar toplayacak biri vard r. Yoksa s kar biraz bu kadar da n kl k.

  www.neleryokki.org/astroloji/astrorenk.htm * T3 -
 •     

  Y K n bu soruya cevap vermesi gerekir. Y K bu sorunun fark ndad r; ama bu sorunun cevab n vermemekte soruyu u c mleyle ge i tirmektedir: Tercih yapma hakk bulunan aday say s n n ge en seneye g re y ksek olmas na ra men tercih yapan aday say s n n daha az olmas konusunda ise; bu grup adaylar n homojen bir yap ya sahip olmamas ve bununla ili kili ...

  https://www.anayasa.gen.tr/degersizlesme-ek.htm * T3 -
 •